Varsity vs Neport 12-07-2016Varsity vs Skyline 12-14-2016Varsity vs Bothell 01-06-2017C-Team 12-07-16JV 12-07-16